ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ >

Πολιτική ασφαλείας

Η Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗ ΙΚΕ έχει διαμορφώσει μια πολιτική για την Ασφάλεια των προϊόντων της, η οποία κρίνεται από την Διοίκηση κατάλληλη για το πλαίσιο λειτουργίας της εταιρείας και υποστηρίζει τη στρατηγική κατεύθυνσή της. 

Η πολιτική είναι η ακόλουθη :

«Η εταιρεία Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗ ΙΚΕ δραστηριοποιείται στον κλάδο της παραγωγής κατεψυγμένων πιτών και σφολιατοειδων έχοντας θέσει υψηλούς στόχους σε ένα ευρύτατο πελατειακό πεδίο. Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για:
 • Παραγωγή ασφαλών προϊόντων
 • Υποστήριξη πελατών 
 • Δημιουργία προστιθέμενης αξίας και πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών
 • Συμμόρφωση με ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις συμπεριλαμβανομένων και των δεσμεύσεων που απορρέουν από τυχόν σύναψη συμφωνιών με τους πελάτες
 • Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 22000:2018
Τα οποία επιτυγχάνονται μέσω:
 • Της συνεχιζόμενης προσπάθειας για βελτίωση της απόδοσης, με τελικό αποτέλεσμα την παραγωγή ασφαλών προϊόντων 
 • Της συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού
 • Του καθορισμού και της συνεχούς παρακολούθησης στόχων και συγκεκριμένων δεικτών επίδοσης του Συστήματος Διαχείρισης μέσω των ανασκοπήσεων
 • Της διάθεσης των απαιτούμενων πόρων για τη συνεχή βελτίωση των δραστηριοτήτων της εταιρείας
 • Της συνεχούς εσωτερικής (μέθοδο ανοικτής πόρτας) και εξωτερικής επικοινωνίας (μέσω τηλεφωνικού κέντρου ή/ και πωλητών)
 • Της δημιουργίας και συντήρησης ενός σύγχρονου τεχνολογικού περιβάλλοντος εργασίας
 • Της άψογης συνεργασίας της διοίκησης και των εργαζομένων με κατεύθυνση τη συνεχή βελτίωση
 • Της ενθάρρυνσης του προσωπικού αλλά και των εξωτερικών συνεργατών, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης
 • Της συνεχούς βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης 
Το σύνολο των δεσμεύσεων της εταιρείας και η παρούσα πολιτική επιβεβαιώνονται σε καθημερινή βάση μέσω των πρακτικών που υιοθετούνται και εφαρμόζονται στην Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗ ΙΚΕ